Control diagram

| | |

สอนเขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้นด้วยโปรแกรม cofaso ตอนที่ 2 Control diagram

control diagram

Place connector and Push button switch

 • ใช้เครื่องมือ Connector วางตามตำแหน่งในภาพ เพื่อเข้าสายกับอุปกรณ์
control diagram

Push button switch

 • ที่หน้าต่าง Symbols คลิกเลือกหัวข้อในหมวด iec
 • ที่ช่องค้นหา พิมพ์ S32 เพื่อเรียกใช้งาน Push button 1 N.C.  จากนั้นนำไปวางต่อจาก F2:2
 • ที่ช่องค้นหา พิมพ์ S36 เพื่อเรียกใช้งาน Push button 1 N.O.  จากนั้นนำไปวางต่อจาก K1:A2
 • ใช้ Connector เชื่อมต่อสายไฟเข้าอุปกรณ์ดังภาพ

Place normally open contact and lamp.

 • ที่หน้าต่าง Symbols คลิกเลือกหัวข้อในหมวด iec
 • ที่ช่องค้นหา พิมพ์ S01 เพื่อเรียกใช้งาน Normally open contact 
 • จากนั้นนำไปวางทางด้านขวาของ K1 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Symbol properties ให้คลิกที่ … ที่หัวข้อ Designation
  คลิกเลือก K1 แล้วกดปุ่ม OK
 • ที่หน้าต่าง Symbol properties กดปุ่ม OK
 • จากนั้นให้ทำซ้ำอีกครั้งกับ Normally open contact ตัวถัดไป
 • ที่ช่องค้นหา พิมพ์ H01 เพื่อเรียกใช้งาน Lamp จากนั้นนำไปวางทางด้านขวาของ K1
control diagram

จากนั้นให้ลองนำ Connector ให้เกิดสายไฟตามตำแหน่งดังภาพ

control diagram

Reference terminal mark

 • ที่หน้าต่าง Symbols กลุ่ม iec ที่ช่องค้นหา พิมพ์ x01 เพื่อเรียกใช้งาน terminal
 • นำ Terminal ไปวางที่ด้านบน H1
 • ที่หน้าต่าง Symbol properties หัวข้อ  Designation เปลี่ยนเป็น X1
 • ที่หน้าต่าง Symbol properties หัวข้อ Terminal type คลิกเลือก N Isolating terminal, 1 conn.,J
 • กดปุ่ม OK
จากนั้น ให้ copy (Ctrl+c) สัญลักษณ์ L1► L2► L3 ► จากนั้นนำไปวาง (Ctrl+v) บริเวณดังภาพจะพบว่าสายไฟมีการเชื่อมต่อกัน

Similar Posts